Chỉ đạo

Thủ tướng ra chỉ thị khẩn về chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

2021-01-28 15:36:06
Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính...