cai cach tu phap

Hoàn thiện đề án kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

2021-09-08 19:41:46
Việc kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ, là điều kiện quan trọng giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt...