Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

Lạm bàn trường hợp hy hữu “Một Chủ tịch, một Bộ trưởng không phải là Đảng viên”

Thu An - 2022-06-07 18:55:04
Chiều qua, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào lúc ngay lúc 16 giờ 30 phút. Cuộc họp bất ngờ đến mức chương...