Bỏ khung giá đất

Bỏ khung giá đất, “cụ thể hóa” sao cho hiệu quả?

Phan Tâm - 2022-09-22 09:14:40
Bỏ khung giá đất là nội dung quan trọng được đề xuất trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Hầu hết các chuyên gia đều đánh giá tích cực về thay đổi...