biến động thị trường

Dữ trữ ngoại hối Việt Nam đủ sức chống đỡ biến động thị trường

Đặng Trường - 2022-03-20 20:56:46
Nói về vấn đề dự trữ ngoại hối, có người đặt câu hỏi: “Giữ tiền lại như một người bần tiện hay tiêu tiền để sống”? Có thể trả lời, giữ hay...