BHXH một lần

Đuợc yêu cầu rút BHXH 1 lần trong trường hợp nào?

Bích Vân - 2023-09-29 16:34:11
Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Theo...