bệnh viện tự chủ

Bệnh viện chông chênh trên con đường tự chủ

Hạnh Phúc - 2022-11-11 13:57:54
Trong bối cảnh y tế khủng hoảng về nhiều mặt trong đó trọng tâm vấn đề cán bộ y tế nghỉ việc và thí điểm tự chủ bệnh viện công không đạt mục tiêu....