an ninh quoc phong

Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc ‘từ sớm, từ xa’

2020-12-22 06:16:18
Hiện đại hóa quân đội là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không bị động, bất ngờ.  Hơn...