xây dựng nông thôn mới

Hoà Vang nỗ lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới

2020-05-21 23:47:25
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã trở thành một trong những địa phương của cả nước...