VAT

Giảm thuế thu nhập là không đủ, phải giảm thêm VAT

2020-07-27 14:36:26
Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không còn tác dụng nhiều vì doanh nghiệp không có thu nhập để phải đóng thuế. Khó khăn vẫn bao trùm Đánh giá về triển vọng...