Quy định 80

Quyết sách cần thiết chặn cán bộ lệch chuẩn “leo cao”

Công Luân - 2022-09-14 09:52:58
“Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức sẽ không được phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật...