NSND Giang Mạnh Hà

Hiểu sai về… trí thức?

Khánh Đăng - 2022-10-07 12:36:39
Để một xã hội tiến nhanh, tiến mạnh về phía của văn minh, không thể không có sự đóng góp của đội ngũ trí thức. Đó là lớp người tinh hoa, là lực lượng...