nghi quyet trung uong 4

Dấu ấn đột phá trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII

2021-10-04 06:01:26
Trong 3 khóa liên tiếp gần đây, ngay sau khi hoàn thiện tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, Trung ương lại tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Hội...