mục tiêu

Về tư duy lớn của Tổng Bí thư để hoàn thành ý nguyện của Bác Hồ

Đặng Trường - 2020-09-03 13:40:06
Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng mang tựa đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng,...