Mong Co

Vị nhân tài đất Việt mà cả Trung Quốc và Châu Âu đều “thèm khát”

2021-04-13 10:51:37
“Ví như đổi được đất, dân Việt sinh ra ở phương Bắc, châu Âu đã không bị kỵ binh Mông Cổ giày xéo cả vạn dặm – Nếu như trời sinh thiên tài này ở nhà...