mặt trận tổ quốc việt nam

Việt Nam “3 Nhà nước”: Tự phơi cái đầu rỗng

Komi - 2021-03-18 11:00:15
Nằm trong âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” tại Việt Nam, thủ đoạn xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận vai trò của Mặt trận Tổ quốc...