lợi ích

Chuyện “đất lành chim đậu” và thông điệp “lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ” của Thủ tướng

Đặng Trường - 2021-09-28 22:15:07
Xưa nay, ông bà ta có câu “Đất lành thì chim đậu”, tức con chim chỉ đậu trên những nơi an toàn, đảm bảo an toàn và lợi ích của nó. Đất không lành thì chẳng...