Les Kosem

Fulro: Hồ sơ đen về một tổ chức tội ác (Kỳ 1)

2023-06-13 20:30:06
Fulro, dưới bàn tay giật dây của các thế lực thù địch, trở thành một tổ chức phản động cực kỳ nguy hiểm. Cái tên của tổ chức ấy gắn với sự đen tối,...