hủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

2023-05-22 17:31:03
Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ông Lê...