hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Làm lĩnh vực tư pháp, tôi đọc hợp đồng bảo hiểm còn rối não, nói gì người khác

Trần Trọng An - 2023-04-10 14:04:10
Tôi học luật chính quy, có 7 năm làm liên quan tới lĩnh vực tư pháp nhưng đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn thấy rối não, nói gì người thuộc lĩnh vực khác. Xem...