Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ

Kiên quyết xoá bỏ tổ chức của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Đông Duy - 2023-09-19 16:00:32
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ tổ chức của Hội Thánh của Đức...