giấy kết hôn

Từ ngày 18-2, đi làm thủ tục không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn

2022-02-15 20:20:12
Theo Thông tư 01/2022 của Bộ Tư pháp, có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho...