Đông Nam Bộ

“Vùng đầu tàu kinh tế của cả nước” và những lĩnh vực ngang tầm khu vực, thế giới

Bích Vân - 2023-12-20 06:20:07
Đây là vùng đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước về tài chính – ngân hàng, thương mại, logistics… Vùng Đông Nam Bộ và...