DNNN

Dự án thua lỗ ngàn tỷ, sếp DNNN chỉ xin rút kinh nghiệm

2019-08-30 11:12:36
Nguyên tắc nhà nước pháp quyền không cho phép ai, cá nhân hay tổ chức nào đứng trên hoặc đứng ngoài luật. Bàn tiếp về việc xem xét đạo đức lãnh đạo doanh...