đấu tranh

Tái diễn virus núp bóng dịch bệnh

2021-06-07 10:33:49
Lợi dụng vào tình hình dịch bệnh, một số cá nhân, đối tượng cơ hội chính trị, phản động đã thông tin sai lệch, xuyên tạc gây tâm lý hoang mang, bức xúc với...