Đại hội Đảng toàn quốc

Trung ương khóa XIII: Quy tụ những người có Đức, có Tài, trong đó Đức là gốc

2020-04-27 06:45:26
Sau khi đưa ra nhiều tiêu chuẩn cho Ủy viên TW khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc. Hướng...