công tác tuyên giáo

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng, văn hóa và chiều sâu của lòng người

2020-07-31 10:42:04
Công tác tuyên giáo phải tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phải thực sự chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa. Công tác tuyên giáo là một...