công khai

Để cán bộ mãi là “đầy tớ trung thành của nhân dân”

2020-04-29 11:08:18
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng vừa có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt...