cơ quan thuế

Doanh nghiệp bán xăng dầu phải xuất hóa đơn cho người mua

2021-05-12 09:57:10
Doanh nghiệp khi bán xăng dầu cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn điện tử cho người mua và cơ quan thuế. Nhân viên cây xăng...