chủ quyền

Chủ quyền không bao giờ nhân nhượng

2020-01-28 08:43:16
Chủ quyền đất nước là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận nhân nhượng trước bất kỳ thế lực nào. Đây chính là quan...