chủ nghĩa cá nhân

Chủ nghĩa cá nhân là “kẻ địch trong lòng”, muốn chống phải bắt đầu từ xây

Khánh Đăng - 2022-09-01 16:23:13
Nhà lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản – V.I.Lênin từng nói: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản,...