Chu Hảo

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn

2019-11-21 08:20:46
Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm...