Chống phá Đảng

Để ngăn thế lực thù địch lôi kéo, kích động nhân dân chống phá Đảng

2020-01-25 08:22:57
Năm 2020, chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, các phần tử chống đối, thế lực thù địch không từ một thủ đoạn,...