Chính quyền Taliban

Taliban đã lộ rõ bộ mặt thật

2022-05-08 09:54:03
Taliban từng hứa sẽ ôn hòa hơn trong đường lối lãnh đạo, bao gồm đảm bảo quyền phụ nữ và bảo vệ nhóm thiểu số. Tuy vậy, hành động của lực lượng này...