chân dung tổ chức chống phá

Hội Anh em dân chủ – Tổ chức “ngậm đô la” phỉ báng đất nước

Mai Anh - 2022-06-16 09:59:30
Từ lâu, Hội anh em dân chủ (AEDC) ra đời với danh nghĩa một tổ chức xã hội dân sự tiêu chí “Vì một nước Việt: Dân chủ – Văn minh – Pháp trị”, nhưng lại...