Cấp hộ chiếu gắn chip

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Hạ Băng - 2023-03-01 04:49:35
Trường hợp được vắng mặt khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, bắt đầu cấp hộ chiếu gắn chip, mở tài khoản quản lý tiền công đức là chính sách nổi bật...