Cách mạng Công nghiệp

Bộ Chính trị ra nghị quyết thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0

2019-09-29 12:09:47
Để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện chính sách đặt hàng sản xuất, mua sắm công với sản phẩm công nghệ số...