cách mạng công nghệ

Đột phá vào chuyển đổi số để bắt kịp cách mạng 4.0

2020-10-30 06:28:53
Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 2011-2020, xây dựng Chiến lược 2021-2030 ưu tiên một mục về phát triển mạnh mẽ khoa học, công...