bitcoin

Bitcoin, Libra và tư duy chính sách

2019-07-09 06:26:52
Các giao dịch liên quan đến các “tài sản ảo” tại Việt Nam thiếu hành lang pháp lý để kiểm soát, dễ bị lợi dụng để thực hiện các hoạt động không hợp...