+
Aa
-
Xây dựng phương án xử lý tình huống về quân sự, quốc phòng
22/12/2015 10:11

Sáng 22/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đã dự lễ ký.

Quy chế quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương trong công tác nội chính, an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến quân sự, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quy chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác quân sự, quốc phòng.

Thực hiện Quy chế, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất về quan điểm, chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Đảng. Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Quân ủy Trung ương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các đề án, chủ trương, chính sách về lĩnh vực nội chính, an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng, xây dựng các phương án xử lý tình huống về quân sự, quốc phòng liên quan đến nội chính và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi phối hợp trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Hai bên phối hợp nghiên cứu xây dựng, thẩm định các đề án về tổ chức, hoạt động của các cơ quan có chức năng tư pháp, thanh tra, pháp chế trong Bộ Quốc phòng.

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho chủ trương xử lý đối với các vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến quân sự, quốc phòng; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến quân sự, quốc phòng.

Hai bên phối hợp trao đổi thông tin về công tác nội chính, an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của quân đội trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, thực sự là một trong những động lực to lớn, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh lễ ký Quy chế phối hợp khẳng định mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa Quân ủy Trung ương với các ban, bộ, ngành Trung ương nói chung và Ban Nội chính Trung ương nói riêng.

Đây là một dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác quân sự, quốc phòng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai nghiêm túc các nội dung của Quy chế, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ cùng Ban Nội chính Trung ương trao đổi, cung cấp thông tin; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế, kịp thời tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc để việc phối hợp công tác và thực hiện Quy chế ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

(Theo Vietnam+)

Bài mới
Đọc nhiều