Xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam

21/08/2014 19:33

 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đây sẽ là một trung tâm xác thực, “ngân hàng dữ liệu” về báo chí Việt Nam, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản báo chí Việt Nam.

Ảnh minh họa

Bảo tàng Báo chí Việt Nam đặt tại khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bảo tàng bao gồm các khu chức năng chính: Khu trưng bày trung tâm về chủ đề “Bác Hồ với báo chí – Báo chí với Bác Hồ”; các khu chức năng khác để bảo đảm thực hiện mục tiêu, chức năng của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đề án xây dựng Bảo tàng được thực hiện trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2014-2016) là hoàn thành trưng bày về Báo chí cách mạng Việt Nam, khánh thành Bảo tàng; giai đoạn 2 (từ năm 2017 và các năm tiếp theo) là hoàn thiện toàn bộ nội dung trưng bày Bảo tàng, tiếp tục mở rộng, phát triển bảo tàng theo thực tế phát triển của Bảo tàng và điều kiện cho phép.

Hội Nhà báo Việt Nam là chủ đầu tư dự án.

Mục tiêu của Đề án trên là tạo dựng một thiết chế văn hóa tương xứng với vị thế và tầm vóc phát triển của báo chí Việt Nam trong lịch sử cận-hiện đại của dân tộc, nhằm lưu giữ, phát huy giá trị di sản báo chí; giới thiệu tổng quát về lịch sử báo chí Việt Nam, về sự phát triển phong phú đa dạng của các loại hình báo chí Việt Nam; phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy và hưởng thụ văn hóa của công chúng trong và ngoài nước.

Đồng thời, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tôn vinh các thế hệ nhà báo, đặc biệt là các nhà báo cách mạng trước và trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945; các nhà báo-chiến sỹ có những cống hiến xuất sắc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước…

(Theo Chính Phủ)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video