+
Aa
-
Trả lời công dân: Điều kiện chủ đầu tư được tự thực hiện dự án
30/09/2013 16:45

Để thực hiện toàn bộ công việc thuộc gói thầu, chủ đầu tư phải bảo đảm có đủ năng lực, kinh nghiệm và việc tự thực hiện của chủ đầu tư mang lại hiệu quả cao hơn so với việc lựa chọn nhà thầu khác để thực hiện gói thầu.

Bộ Xây dựng hướng dẫn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị về quản lý chi phí đầu tư dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư như sau:

Theo quy định của pháp luật, việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 23 của Luật Đấu thầu và điểm a khoản 1 của các Điều 41, Điều 50, Điều 57, Điều 75, Điều 89 và điểm b khoản 2 Điều 45 của Luật Xây dựng và theo quy định cụ thể sau đây:

Điều kiện chủ đầu tư được tự thực hiện dự án

Bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm

Chủ đầu tư phải bảo đảm có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện toàn bộ công việc thuộc gói thầu và phải bảo đảm việc tự thực hiện của chủ đầu tư mang lại hiệu quả cao hơn so với việc lựa chọn nhà thầu khác để thực hiện gói thầu và phải đáp ứng các điều kiện:

– Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập) phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

– Đủ nhân lực chủ chốt, cán bộ, công nhân kỹ thuật sử dụng cho gói thầu thuộc chủ đầu tư (trừ lao động phổ thông); đủ máy móc, thiết bị dùng để thi công gói thầu và phải thuộc sở hữu của chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư phải chứng minh được khả năng huy động được máy móc, thiết bị dùng cho gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu.

Chọn nhà thầu tư vấn giám sát độc lập

Chủ đầu tư lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu một nhà thầu tư vấn giám sát độc lập với chủ đầu tư về tổ chức và tài chính theo quy định của pháp luật.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định các nội dung công việc phải được giám sát khi thực hiện, chủ đầu tư phải lựa chọn tư vấn giám sát theo quy định. Trong trường hợp không có tư vấn giám sát độc lập quan tâm hoặc không lựa chọn được tư vấn giám sát độc lập do gói thầu được thực hiện tại các vùng sâu, vùng xa theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan, gói thầu có giá trị nhỏ dưới 1 tỷ đồng thì chủ đầu tư phải thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định của pháp luật về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trường hợp áp dụng hình thức tự thực hiện đối với các gói thầu cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất không bắt buộc phải thuê tư vấn giám sát. Chủ đầu tư phải cung cấp các hồ sơ cần thiết để nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện nhiệm vụ quy định.

Trường hợp không được chuyển nhượng khối lượng công việc

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền cao hơn 10% giá trị tự thực hiện cho các đơn vị khác không phải là thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị.

Với nội dung trên, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm của mình (bao gồm cả năng lực của các đơn vị thành viên) để áp dụng hình thức tự thực hiện đối với các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư cho phù hợp.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

(Chính phủ)

Bài mới
Đọc nhiều