+
Aa
-

Thủ tướng ra quyết định về điều kiện thành lập trường đại học

14/11/2013 21:39

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện, trường đại học được thành lập hoặc cho phép thành lập khi có đủ 5 điều kiện.

Thứ nhất, có Đề án thành lập trường đại học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020. Nội dung Đề án thành lập trường cần nêu rõ: Tên gọi; ngành nghề, quy mô đào tạo; mục tiêu, nội dung, chương trình; nguồn lực tài chính; đất đai; cơ sở vật chất; giảng viên và cán bộ quản lý; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; kế hoạch xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn; thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư; hiệu quả kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa

Thứ hai, có văn bản chấp thuận về việc thành lập trường trên địa bàn tỉnh, thành phố của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở chính.

Thứ ba, có diện tích đất xây dựng trường tại  trụ sở chính không dưới 5 ha và đạt bình quân ít nhất 25m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển; có cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giảng viên cơ hữu, nhất là giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường. Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường.

Thứ tư, đối với trường công lập phải có Dự án đầu tư xây dựng trường được cơ quan chủ quản phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch và đối với trường tư thục phải có vốn điều lệ với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất  xây dựng trường). Vốn đầu tư và vốn điều lệ được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Thứ năm, có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với lộ trình để mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo Đề án thành lập trường đã đề ra.

Điều kiện được cho phép hoạt động đào tạo

Theo Quyết định, trường đại học được cho phép hoạt động đào tạo khi có đủ 6 điều kiện sau đây:

1- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ.

2- Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, ký túc xá sinh viên, cơ sở phục vụ giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm xây dựng trường đại học phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người dạy, người học và những người lao động theo nội dung Đề án thành lập trường đã cam kết.

3- Có chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định.

4- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục; đáp ứng yêu cầu về giảng viên đại học và cán bộ quản lý theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5- Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động của trường đại học.

6- Có quy chế tổ chức và hoạt động; và quy chế tài chính nội bộ của trường đại học.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Hoàng Diên (Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều