Thủ tướng quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

07/08/2018 09:09

Nghị quyết 19 được Chính phủ ban hành và quyết liệt triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Dù vẫn còn khoảng cách giữa mục tiêu, yêu cầu với kết quả thực hiện, song việc rút ngắn được hàng trăm giờ khi làm thủ tục hải quan, thuế, bảo hiểm, điện, đất đai, xây dựng… trong năm 2015 là kết quả rất đáng khích lệ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính

“Cải cách hành chính – Thủ tục hành chính, không phải đầu tư nhiều tiền bạc, chỉ cần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm cao và việc làm cụ thể thiết thực thì sẽ tạo ra động lực, nguồn lực rất lớn cho phát triển đất nước. Vì vậy, không thể nói chung chung mà phải có mục tiêu, kế hoạch, địa chỉ cụ thể… cải cách việc gì, thuận lợi dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp hơn trước như thế nào, quy định thế nào – thủ tục nào phải bỏ… thủ tục về thuế, hải quan, bảo hiểm, xây dựng, đất đai, cấp điện… giảm xuống bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ… đến lúc nào bằng được các nước trong khu vực và các nước phát triển… Kết quả cải cách hành chính – thủ tục hành chính là phải đo đếm được”.

(Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị Cải cách hành chính, 26/03/2015)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại một buổi làm việc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại một buổi làm việc
238
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi ý kiến với các Phó Thủ tướng

Trong báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII ngày 22/3/2016 đã nêu rõ: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã trình và được Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức với 22 bộ, cơ quan ngang bộ; không thành lập mới và đã giảm 01 tổng cục so với đầu nhiệm kỳ; ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và đặc thù của địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Trong hoạt động, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể với đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của từng thành viên Chính phủ; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, các quy định của Hiến pháp, pháp luật; thống nhất quản lý thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Chú trọng nâng cao năng lực quản trị, dự báo và xây dựng cơ chế chính sách; đề cao trách nhiệm giải trình; coi trọng việc tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và phản biện xã hội. Bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định. Tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản bộ máy hành chính. Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ. Hoàn thành các đề án về cán bộ. Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nhất là tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, đạo đức công vụ. Đã ban hành và triển khai Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong 5 năm, đã ban hành 25 Nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa 4.471 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 94,7%. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, điều hành. Chỉ số về năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư, kinh doanh tăng lên khá nhanh.

Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực cao nhất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Tập trung lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Chính phủ; quyết định về những vấn đề có ý kiến khác nhau. Thành lập các hội đồng, tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, phê chuẩn, điều động các chức danh theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Các thành viên Chính phủ đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia vào công việc chung của Chính phủ; phối hợp công tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo về quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo về quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo về quy hoạch hạ tầng giao thông Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo về quy hoạch hạ tầng giao thông Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Triển khai công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Triển khai công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Bộ Y tế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Bộ Y tế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2014 của Bộ Giao thông vận tải
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2014 của Bộ Giao thông vận tải
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
244-2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Dệt may
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Điện lực
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Điện lực
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết của Bộ Tài chính
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết của Bộ Tài chính
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Lãnh đạo Tổng Công ty Cao su
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Lãnh đạo Tổng Công ty Cao su
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng cầu Vàm Cống
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng cầu Vàm Cống
248-1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi ý kiến với Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi ý kiến với Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng Đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Lễ hợp long cầu Cửa đại (Quảng Nam)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Lễ hợp long cầu Cửa đại (Quảng Nam)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công Thủy điện Lai Châu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công Thủy điện Lai Châu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm nhà máy giấy An Hòa
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm nhà máy giấy An Hòa
252-2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trường xây dựng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trường xây dựng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ dự án xây dựng cầu Nhật Tân (Hà Nội)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ dự án xây dựng cầu Nhật Tân (Hà Nội)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng Bí Lê Khả Phiêu tại Lễ khánh thành cầu Năm Căn (Cà Mau)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng Bí Lê Khả Phiêu tại Lễ khánh thành cầu Năm Căn (Cà Mau)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào thăm Công ty sữa TH
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào thăm Công ty sữa TH
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi động viên cán bộ và công nhân viên tại Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Sơn La
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi động viên cán bộ và công nhân viên tại Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Sơn La
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  cắt băng khánh thành sân bay Phú Quốc và đường bay Vietjet
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành sân bay Phú Quốc và đường bay Vietjet
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  cắt băng khánh thành dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi công nhân
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi công nhân
258-2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hunsen dự Lễ khánh thành khu di tích lịch sử Đoàn 125 (Đồng Nai)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Hội nghị Chính phủ với Doanh nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Hội nghị Chính phủ với Doanh nghiệp
Cán bộ nhân viên Cửa khẩu Ma Lù Thàng chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cán bộ nhân viên Cửa khẩu Ma Lù Thàng chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với tỉnh Bắc Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với tỉnh Bắc Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với các tỉnh Vĩnh Long; Hậu Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với các tỉnh Vĩnh Long; Hậu Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Cần Thơ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Cần Thơ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh An Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh An Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên – Huế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Kom Tum
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Kom Tum
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Quân khu 9
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Quân khu 9
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Việt - Mỹ, đồng thời đối thoại với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Việt – Mỹ, đồng thời đối thoại với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ
280-1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham dự Lễ khai trương dự án đường cao tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lắng nghe Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trình bày tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lắng nghe Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trình bày tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chúc mừng việc Vệ tinh VINASAT-2 được phóng thành công lên quỹ đạo không gian vũ trụ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chúc mừng việc Vệ tinh VINASAT-2 được phóng thành công lên quỹ đạo không gian vũ trụ

[headlinebox title=”MỤC LỤC” state=”ẩn/hiện” float=”center” w=”98%”]sachc3.ml[/headlinebox]

Ban Biên Tập

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video