Thủ tướng quyết định về việc góp vốn của TCTD bị kiểm soát

03/08/2013 07:50

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, TCTD được kiểm soát đặc biệt được góp vốn, mua cổ phần bắt buộc trong trường hợp không thực hiện được các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật các tổ chức tín dụng hoặc khi Ngân hàng Nhà nước xác định số lỗ lũy kế của TCTD đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc chấm dứt hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD theo Khoản 3 Điều 149 Luật các TCTD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập về trạng thái tài chính, giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ trong thời gian kiểm soát đặc biệt hoặc một thời điểm khác do Ngân hàng Nhà nước quyết định, Ban Kiểm soát đặc biệt trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được kiểm soát đặc biệt và mức vốn cần được bổ sung để bảo đảm đáp ứng được mức vốn pháp định và các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước sẽ trực tiếp hoặc chỉ định TCTD khác tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD được kiểm soát đặc biệt.

TCTD được chỉ định thực hiện góp vốn, mua cổ phần bắt buộc bằng tiền hoặc thông qua việc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ các khoản tiền gửi, cho vay khác tại TCTD được kiểm soát đặc biệt.

TCTD được chỉ định sử dụng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước thực hiện góp vốn, mua cổ phần bắt buộc bằng tiền hoặc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị dư nợ khoản cho vay đặc biệt, dư nợ cho vay tái cấp vốn (nếu có). Ngân hàng Nhà nước có thể sử dụng các công cụ nợ do Ngân hàng Nhà nước phát hành để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.

TCTD được chỉ định phải đáp ứng 4 điều kiện

TCTD được chỉ định phải được đáp ứng 4 điều kiện: 1- Có tình trạng tài chính lành mạnh và có đủ nguồn vốn để thực hiện góp vốn, mua cổ phần theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; 2- Đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng; 3- Có hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước; 4- Có khả năng quản trị, điều hành và thực hiện cơ cấu lại TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần.

TCTD được yêu cầu tham gia quản trị, điều hành phải đáp ứng được 3 điều kiện: 1- Có tình hình tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng; 2- Có đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để quản lý, điều hành TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần; 3- Có mạng lưới chi nhánh rộng rãi trên toàn quốc.

Căn cứ tình hình thực tiễn của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định hỗ trợ TCTD được chỉ định trong thời gian tham gia góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt thông qua 4 biện pháp.

Thứ nhất, cho vay tái cấp vốn.

Thứ hai, cho vay đặc biệt.

Thứ ba, Cho phép tạm thời áp dụng một số chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng ở mức không tương đương như các TCTD bình thường trong một thời gian nhất định.

Thứ tư, các biện pháp hỗ trợ khác nhằm xử lý những khó khăn tạm thời ngoài dự kiến.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9/2013.

Theo Khoản 2 Điều 149 Luật các TCTD, Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu chủ sở hữu tăng vốn, xây dựng, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, nếu chủ sở hữu không có khả năng hoặc không thực hiện việc tăng vốn.

Theo Khoản 3 Điều 149 Luật các TCTD, Ngân hàng Nhà nước có quyền trực tiếp hoặc chỉ định TCTD khác góp vốn, mua cổ phần của TCTD được kiểm soát đặc biệt trong trường hợpTCTD được kiểm soát đặc biệt không có khả năng thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khi Ngân hàng Nhà nước xác định số lỗ lũy kế của TCTD đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc chấm dứt hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video