+
Aa
-

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

23/10/2007 14:00

EVN kinh doanh đa ngành, trong đó sản xuất, kinh doanh điện năng, viễn thông công cộng và cơ khí điện lực là ngành nghề kinh doanh chính.

Mục tiêu hoạt động của EVN thể hiện rõ qua 3 tiêu chí: Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; Giữ vai trò trung tâm để phát triển một Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối; Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nhà nước là chủ sở hữu của EVN. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với EVN. Về nguyên tắc, Tổng Giám đốc EVN là người đại diện theo pháp luật của EVN, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quyết định khác theo đề nghị của Hội đồng quản trị EVN.

EVN có quyền sử dụng và quản lý các tài sản của Nhà nước giao, cho thuê gồm đất đai, tài nguyên theo quy định của pháp luật. Nhà nước không điều chuyển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn, tài sản của EVN theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại EVN. EVN có trách nhiệm tự chủ trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành của EVN gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Hiện nay EVN đang có 17 đơn vị trực thuộc, 5 đơn vị sự nghiệp, 10 công ty liên kết và 23 công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ và 10 công ty con do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

(Chính phủ)

Bài mới
Đọc nhiều