+
Aa
-

Thủ tướng đôn đốc chuẩn bị tổ chức các Hội nghị chuyên đề năm 2018

19/04/2018 15:22

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018.

Về các Hội nghị tổ chức trong tháng 4/2018, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản. Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu dự kiến vào ngày 23/4/2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo.

Về các Hội nghị tổ chức trong tháng 5 và 6/2018, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức 01 Hội nghị chung về chính sách phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; trong đó có các chuyên đề cụ thể của từng ngành, lĩnh vực trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị
thúc đẩy cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa Asean và tạo thuận lợi thương
mại trong tháng 5 năm 2018. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ
đạo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức
Hội nghị về giải pháp tích tụ, tập trung đất đai đáp ứng yêu cầu sản
xuất nông nghiệp quy mô lớn trong tháng 5/2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng trực tiếp chỉ đạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Hội nghị về giải pháp thúc đẩy thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vào tháng 5 tại
tỉnh Lâm Đồng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2018 về việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp (lần 3), trong đó có chuyên đề về doanh nghiệp nhà nước và chuyên đề về kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII thay cho Hội nghị về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị về phát triển hạ tầng xã hội tại các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Cụm Công nghiệp trong tháng 6/2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trong tháng 6 năm 2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo.

Các Bộ được phân công, đặc biệt là các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, bảo đảm chu đáo, hiệu quả, thiết thực. Nội dung Hội nghị phải đạt được tinh thần đổi mới, nhận diện rõ những cơ hội và thách thức, bao quát đầy đủ các mặt, có tính khoa học, có định hướng, kiến nghị, giải pháp cụ thể. Sau Hội nghị phải đề xuất ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo những vấn đề cụ thể, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, tạo được khí thế mới, xu hướng phát triển mới, thúc đẩy sáng tạo, chủ động, phân công, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương, cơ sở.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều