+
Aa
-
Thủ tướng chỉ thị triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
23/01/2013 11:52

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ thị triển khai thực hiện Kết luận số 51- KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Để khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc Kết luận, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trình Ban Cán sự đảng Chính phủ tháng 7/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hoàn thiện Quy hoạch phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I/2013; Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, trình Chính phủ tháng 4/2013; Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013 – 2015 và lộ trình đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ tháng 4/2013; Nghị định ban hành các tiêu chí về phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, trình Chính phủ trong quý III/2013…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và quy định rõ trách nhiệm từng cấp nhằm khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm; tiêu cực trong thi cử; lạm thu và sử dụng không đúng mục đích.

Bên cạnh đó, đổi mới quản lý chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo không chính quy, đào tạo liên kết với nước ngoài gắn với việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp không tuân thủ quy định của pháp luật về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; về đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo liên kết với nước ngoài.

Tạo đột phá về chất lượng dạy nghề

Đối với công tác dạy nghề, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải hoàn thiện các văn bản như: Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới các trường dạy nghề đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ tháng 3/2013; Đề án 40 trường dạy nghề chất lượng cao đến năm 2020, trong đó có 10 – 12 trường đạt đẳng cấp quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ tháng 9/2013;…

Trong thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 nhằm tạo ra đột phá về chất lượng dạy nghề, Thủ tướng yêu cầu phải tập trung vào một số nội dung: Đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về dạy nghề, trong đó hoàn thiện hệ thống pháp luật về dạy nghề; tăng cường phân cấp, tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của các cơ sở dạy nghề; đổi mới cơ chế tài chính dạy nghề; hoàn thiện cơ chế chính sách đối với người học nghề, người dạy nghề, cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp tham gia dạy nghề…

Đặc biệt, cần ưu tiên hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ sở dạy nghề ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Thu hút đầu tư vào giáo dục và đào tạo

Giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài trong giáo dục và đào tạo, nhất là các nước có nền khoa học, công nghệ, và giáo dục hiện đại trình Chính phủ quý I/2013,…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng Nghị định về cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học và dạy nghề, trình Chính phủ tháng 9/2013.

Đồng thời, Bộ Tài chính xây dựng phương án tái cơ cấu nguồn kinh phí ngân sách nhà nước phân bổ cho giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước về miễn, giảm học phí đối với người học.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ưu tiên quỹ đất cho các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung giải quyết tình trạng trường học xuống cấp và tạm bợ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Các địa phương cũng cần tích cực thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục…

TM (VGP)

Bài mới
Đọc nhiều