Thi đua đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước

11/06/2008 17:55

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008) đã tổ chức trọng thể Lễ phát động thi đua đẩy mạnh thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TƯ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và nhiều vị lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp ở Trung ương và Hà Nội.

Cách đây tròn 60 năm, khi chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước thách thức to lớn, cam go Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời kêu gọi thi đua ái quốc trước quốc dân đồng bào. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, các phong trào thi đua ái quốc đã phát triển rộng khắp các vùng miền và trong các tầng lớp nhân dân cả nước.

Trong thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, nhiều phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được khơi dậy và nhân rộng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Thông qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân anh hùng và hàng triệu tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm; làm sáng lên tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh nội lực, ý chí và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua đẩy mạnh thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước.

5 trọng tâm thi đua trong thời gian tới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ, phong trào thi đua thời gian tới cần hướng vào các trọng tâm sau đây:

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, người người thi đua, ngành ngành thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2008, mà trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện các đơn vị, cụm, khối đoạt giải nhất phong trào thi đua năm 2007
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện các đơn vị, cụm, khối đoạt giải nhất phong trào thi đua năm 2007

Chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, giúp đỡ thiết thực cho người nghèo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội, như giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai…

Tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua toàn dân làm kinh tế giỏi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở rộng thiết thực phong trào cả nước xây dựng nếp sống văn hóa và trở thành một xã hội học tập; tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; bồi dưỡng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến.

Tiếp tục nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị, nghiêm túc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các qui định của Chính phủ. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong sản xuất kinh doanh, phải gắn kết phong trào thi đua với môi trường cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và lành mạnh theo pháp luật để nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của mỗi người, của tập thể và của đất nước.

Nâng cao hơn nữa về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và người đứng đầu các tổ chức; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là phong trào của quần chúng, là sức mạnh của nhân dân và phải khắc phục bằng được tính hình thức trong thi đua, khen thưởng, đặc biệt là phải ngăn ngừa và loại trừ bệnh thiếu trung thực; phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực tinh thần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng con người mới.

Thủ tướng yêu cầu: Các cấp các ngành, các cơ quan chức năng và các cơ quan truyền thông trong cả nước cần mở đợt tuyên truyền về vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền các điển hình, các nhân tố mới ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, các thành phần kinh tế, các vùng, các địa phương trong cả nước và bằng nhiều hình thức, biện pháp để nhân rộng các điển hình tiên tiến. Từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa mục tiêu thi đua thành chương trình, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện và có kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả một cách thực chất.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng TƯ Nguyễn Thị Doan cho biết: Những năm qua có các phong trào thi đua yêu nước mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, đóng góp tích cực vào những thành tựu to lớn của đất nước. Riêng trong năm 2007, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng: 43 Huân chương Sao vàng, 63 Huân chương Hồ Chí Minh; 1.527 Huân chương Quân công, Chiến công theo niên hạn; 35.840 Huy chương Chiến sỹ vẻ vang; 160 Huân, Huy chương Hữu nghị; 112 Huân chương Đại đoàn kết; 1.088 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 70 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (thời kỳ kháng chiến), 30 Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (thời kỳ đổi mới), 208 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 904 Cờ thi đua của Chính phủ; 9.352 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video