Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ

11/05/2018 17:06

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông báo kết luận nêu rõ, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Trước những yêu cầu mới về xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, việc củng cố niềm tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2018. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018) và Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2018.

Phối hợp đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, cách làm tốt, chú trọng đổi mới sáng tạo; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp; tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh tiến bộ, đấu tranh chống lại lối sống chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, những hành vi phi văn hoá, phản văn hoá…

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thực sự là nơi để mọi người dân có thể phản ánh, tố giác cán bộ có biểu hiện suy thoái, nhũng nhiễu; thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình vận động và giám sát về: Bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc công khai kết luận Thanh tra; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công; sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới…

Phối hợp tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật. Các bộ, ngành phải chủ động, tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam trong quá trình xây dựng, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai để đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống; phối hợp rà soát, phát hiện, kiến nghị điều chỉnh đối với những quy định, chính sách bất cập, chưa phù hợp. Phối hợp xây dựng Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghiên cứu xây dựng Luật giám sát và phản biện xã hội.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video